วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรับจองห้องพัก ( Assistant Reservation Manager )

หน้าที่และความรับผิดชอบ
            ปฏิบัติงานตามที่ผู้จัดการแผนกรับจองห้องพักมอบหมาย รับผิดชอบงานในแผนกรับจองทั้งหมดเมื่อผู้จัดการแผนกรับจองห้องพักไม่อยู่หรือลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น